Pořádáme akreditované školení "Vodní hospodářství - provozování vodovodů a kanalizací" (22. září)  
  Úhlava, o.p.s. - místo konání školení (bývalý dominikánský klášter, Klatovy) - autor: Jindřich Fürbacher

Rádi bychom Vás pozvali na akreditované školení "Vodní hospodářství - provozování vodovodů a kanalizací", které se uskuteční dne 22. září 2016 v Klatovech.

Školení je určeno zejména zaměstnancům a představitelům obecních a městských úřadů a pracovníkům vodohospodářských podniků.

Ing. Karel Frank (technický auditor MZe, člen Asociace čistírenských expertů) a Ing. Pavel Peroutka (soudní znalec a technický auditor MZe) Vás seznámí např. s těmito tématy:

- zpracování Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně tvorby finanční rezervy na tuto obnovu

- připravované změny v cenotvorbě Vak pro rok 2017 

- povinnosti vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací vyplývající z aktuálních změn právních předpisů

- výpočet kalkulace ceny pro vodné a stočné a porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen a dosažené skutečnosti

- zásady pro navrhování a provozování malých vodovodů

- Provozní řády a Kanalizační řády.

 

Pozvánku s bližšími informacemi a přihláškou naleznete pod tímto článkem.


Na období podzim – zima tohoto roku jsme připravili další akreditovaná školení:

13. 10. 2016  Odpadové hospodářství ve vztahu k menším obcím

Ucelený výklad aktuální legislativy. V tomto oboru došlo k podstatné novelizaci zákona o odpadech, která z větší části nabyla účinnosti dne 1. 10. 2015, další pak 1. 1. a 1. 3. 2016. Změna se dotkla i několika prováděcích vyhlášek. Změny se týkají např. označování nebezpečných odpadů, ohlašování v oblasti OH, ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, nakládání s kaly a vytěženými sedimenty z vodních toků atd.

Lektor: JUDr. Hana Dvořáková, MŽP (odbor výkonu státní správy)

 

15. 11. 2016   Odpovědnost a péče o stromy v obcích z titulu správce

Stromy v městech poskytují nejen pozitivní funkce, ale mohou působit i značné potíže. Předcházení problémům s pády stromů, volby optimálních postupů při výsadbách, péči o stromy a spojené kontrolní činnosti jsou základními povinnostmi správců. Školení shrnuje více než 20-ti leté zkušenosti lektora s danou oblastí a nabízí zájemcům cenově i časově dostupná řešení v návaznosti na nově zpracované oborové Standardy péče o přírodu a krajinu.

Cílem vzdělávacího programu je: rozbor náplně efektivní činnosti správce/vlastníka stromů pro zajištění zákonných povinností (péče o majetek, zajištění provozních bezpečnosti apod.), diskuse o základních oblastech péče (výsadba, řez, kácení) s využitím oborových Standardů péče o přírodu a krajinu, prezentace nástrojů optimalizujících práci správce stromů.

Lektor: Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., Arboristická akademie, Safe Trees, s.r.o.

 

13. 12. 2016   Výsadba a řez stromů

Výsadba a řez stromů jsou hlavními okruhy zásahů, jejichž realizace je nutná pro zachování dlouhodobě udržitelné stromové populace. Současně se jedná o oblasti, kde se často setkáváme s řadou technologických chyb až po přestupky proti zákonu o ochraně přírody (č. 114/1992 Sb.). Školení nabízí průřez používanými technologiemi s upozorněním na hlavní zdroje chyb.

Cílem vzdělávacího programu je: rozbor hlavních oblastí péče o dřeviny rostoucí mimo les z pohledu zadavatele prací, optimální způsob návrhu ošetření a kontroly provedených prací (činnost technického dozoru), diskuse nad technikami a technologiemi při výsadbě a řezu stromů definovanými oborovými standardy včetně praktických ukázek.

Lektor: Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., Arboristická akademie, Safe Trees, s.r.o.

 

17. 1. 2017   Kácení dřevin rostoucích mimo les

Administrace kácení dřevin rostoucích v mimolesním prostředí je jedním z okruhů činnosti orgánu ochrany přírody, který často naráží na odpor a nepochopení veřejnosti či žadatelů. Školení zahrnuje jak seznámení s legislativním rámcem, tak i návody k základnímu posuzování stromů za účelem zhodnocení důvodů, vedoucích k rozhodnutí o jejich kácení.

Cílem vzdělávacího programu je analýza legislativního rámce kácení dřevin rostoucích mimo les (zákon č. 114/1992 Sb., vyhlášky č. 395/1992 Sb. A 189/2013 Sb.), včetně praktických zkušeností z implementace, režimy kácení, diskuse hlavních oblastí negativních vlivů stromů na okolí, které mohou být důvodem ke kácení.

Lektor: Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., Arboristická akademie, Safe Trees, s.r.o.

 

Bližší informace a přihlášky:

Úhlava, o. p. s., Ing. Pavel Vondráček, Plánická 174, 339 01  Klatovy

tel. 376 311 745, 724 020 906, e-mail: vondracek@uhlava.cz

Zde si stáhněte:  20160922_UHLAVA_KT_voda_kanalizace.pdf  velikost: 405623 B

 
 

| 05.09.2016 15:11:00 |

  | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 21.09.2018 12:46:14