Pořádáme akreditovaná školení pro obce - vodní hospodářství, péče o stromy v obcích, povolování kácení, vyplňování hlášení ISPOP...  
  Školení Odpadové hospodářství (13. října 2016, Klatovy) - autor: 

Na poslední čtvrtletí tohoto roku a začátek roku příštího jsme připravili několik školení pro obce, zaměřených na témata blízká ochraně životního prostředí. 


22. září to bylo školení Vodní hospodářství, 13. října pak školení Odpadové hospodářství. Obou školení dohromady se zúčastnilo celkem 50 úředníků a starostů obcí z Plzeńského kraje.

Další školení jsou plánována. Jejich přehled je ke stažení pod tímto článkem. Pozváky s formulářem přihlášky rádi zašleme (kontakt je na konci tohoto článku). Místem konání je, s výjimkou školení Vodní hospodářství 1.12., město Klatovy. 

15. 11. 2016   Odpovědnost a péče o stromy v obcích z titulu správce 
Stromy v městech poskytují nejen pozitivní funkce, ale mohou působit i značné potíže. Předcházení problémům s pády stromů, volby optimálních postupů při výsadbách, péči o stromy a spojené kontrolní činnosti jsou základními povinnostmi správců. Školení shrnuje více než 20-ti leté zkušenosti lektora s danou oblastí a nabízí zájemcům cenově i časově dostupná řešení v návaznosti na nově zpracované oborové Standardy péče o přírodu a krajinu.
Cílem vzdělávacího programu je: rozbor náplně efektivní činnosti správce/vlastníka stromů pro zajištění zákonných povinností (péče o majetek, zajištění provozních bezpečnosti apod.), diskuse o základních oblastech péče (výsadba, řez, kácení) s využitím oborových Standardů péče o přírodu a krajinu, prezentace nástrojů optimalizujících práci správce stromů.
Lektor: 
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., Arboristická akademie, Safe Trees, s.r.o.
Vložné: 1 400 Kč

1. 12. 2016  Vodní hospodářství - provozování vodovodů a kanalizací - PLZEŇ
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, tvorba cen pro vodné a stočné (připravované změny pro r. 2017), základní povinnosti vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací, vybrané údaje majetkové a provozní evidence podle nově zaváděného systému, kalkulace ceny pro vodné a stočné a porovnání všech položek výpočtu kalkulace cen a dosažené skutečnosti, provozní řády a kanalizační řády, povinnosti pro sledování jakosti pitných a odpadních vod z pohledu změn vodního zákona a příslušných novel vyhlášek., zásady pro navrhování a provozování malých vodovodů, seznámení se s nejčastějšími chybami a s jejich možnou nápravou.
Lektoři: 
Ing. Karel Frank, technický auditor MZe, člen Asociace čistírenských expertů, 
Ing. Pavel Peroutka, soudní znalec a technický auditor MZe
Vložné: 1 400 Kč
Místo konání tohoto školení: Plzeň (Jungmannova 1 – budova ZČU v Plzni)

13. 12. 2016   Výsadba a řez stromů 
Výsadba a řez stromů jsou hlavními okruhy zásahů, jejichž realizace je nutná pro zachování dlouhodobě udržitelné stromové populace. Současně se jedná o oblasti, kde se často setkáváme s řadou technologických chyb až po přestupky proti zákonu o ochraně přírody (č. 114/1992 Sb.). Školení nabízí průřez používanými technologiemi s upozorněním na hlavní zdroje chyb. Cílem vzdělávacího programu je: rozbor hlavních oblastí péče o dřeviny rostoucí mimo les z pohledu zadavatele prací, optimální způsob návrhu ošetření a kontroly provedených prací (činnost technického dozoru), diskuse nad technikami a technologiemi při výsadbě a řezu stromů definovanými oborovými standardy včetně praktických ukázek.
Lektor: 
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., Arboristická akademie, Safe Trees, s.r.o.
Vložné: 1 400 Kč

17. 1. 2017   Kácení dřevin rostoucích mimo les 
Administrace kácení dřevin rostoucích v mimolesním prostředí je jedním z okruhů činnosti orgánu ochrany přírody, který často naráží na odpor a nepochopení veřejnosti či žadatelů. Školení zahrnuje jak seznámení s legislativním rámcem, tak i návody k základnímu posuzování stromů za účelem zhodnocení důvodů, vedoucích k rozhodnutí o jejich kácení.
Cílem vzdělávacího programu je analýza legislativního rámce kácení dřevin rostoucích mimo les (zákon č. 114/1992 Sb., vyhlášky č. 395/1992 Sb. A 189/2013 Sb.), včetně praktických zkušeností z implementace, režimy kácení, diskuse hlavních oblastí negativních vlivů stromů na okolí, které mohou být důvodem ke kácení.
Lektor: 
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., Arboristická akademie, Safe Trees, s.r.o.
Vložné: 1 400 Kč

19. 1. 2017  ISPOP 2017 - plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP prostřednictvím elektronického systému ISPOP a změny v ISPOP pro rok 2017
Novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP, podání hlášení prostřednictvím elektronického systému ISPOP, vyplňování formulářů, agenda vod (bilanční formuláře na povodí, poplatková hlášení, hlášení dle §38, odst. 4 zákona o vodách), hlášení o produkci a nakládání s odpady (původce odpadů), ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkového přiznání podle zákona o ochraně ovzduší za rok 2016, legislativa pro ohlašování souhrnné provozní evidence a poplatkových přiznání, náležitosti vyplnění formuláře F_OVZ_SPE a F_OVZ_POPL, nejčastější chyby při vyplňování formulářů.
Lektoři:
Ing. Pavla Jirůtková, CENIA – oddělení ISPOP a IRZ
Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ – oddělení emisí a zdrojů
Vložné: 1 200 Kč

Bližší informace a přihlášky:
Úhlava, o. p. s., Ing. Pavel Vondráček, Plánická 174, 339 01  Klatovy
tel. 376 311 745, 724 020 906, e-mail: vondracek@uhlava.cz

Zde si stáhněte:  2016_2017_UHLAVA_prehled_skoleni.pdf  velikost: 342876 B

 
 

| 17.10.2016 09:08:14 |

  | zpět ... |  

 Info pro studenty

Konzultační středisko ČZU v Klatovech
 
EU EU

Tyto stránky byly vytvořeny za finanční podpory Evropské unie

Tento projekt je implementován Úhlava, o.p.s.

Názory uvedené na těchto stránkách nemusí odrážet názory Evropské Komise.

  CAB 2002-2018 

 (c) 2001-2018 Úhlava o.p.s.

aktualizace: 21.09.2018 12:46:14