Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Nakládání s majetkem obce v každodenní praxi (on-line seminář)

Zejména pracovníky obecních a městských úřadů, starosty a členy obecních zastupitelstev zveme na akreditovaný vzdělávací program, který se uskuteční on-line formou (živý přenos) v úterý 27. dubna 2021 od 9.00 hod. Přednášejícím bude JUDr. Miroslav Kubánek.

Fotografie z přednášky JUDr. Miroslava Kubánka

Úhlava, o.p.s. (akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007) si Vás dovoluje pozvat na on-line seminář

Nakládání s majetkem obce v každodenní praxi

Tento seminář je akreditován MV ČR pod číslem: AK/PV-43/2020

v úterý 27. dubna 2021 od 9.00 hodin

on-line formou (živý přenos)

Cílem programu je vyložit účastníkům pravidla, povinnosti a úskalí nakládání s obecním majetkem, zejména pak postavení jednotlivých orgánů obce při majetkových operacích. Součástí tématu je i seznámení s následky porušení právních povinností v dané oblasti a odpovědností obce a jejích orgánů.

Program semináře:

 • Obce v systému veřejné správy (kam patří majetkové operace) – samostatná a přenesená působnost 
 • Pojem majetek, jmění, věc, nemovitá věc (pojmy civilního práva pro potřeby obce) 
 • Nakládání s majetkem (pravidla zákona o obcích, dotace, veřejná podpora) – postavení orgánů obce, pravomoci orgánů, forma rozhodování na obci, nemovité věci, pravidla poskytování dotací, povinnosti zveřejnění právních jednání 
 • Právní základy závazkového práva – základná zásady civilního práva, pojem závazku, vznik, změna a zánik závazků, platnost a účinnost, smlouva, právní události 
 • Nakládání s veřejným prostranstvím – pozemní komunikace, ostatní veřejná prostranství 
 • Následky nesprávných postupů a odpovědnost – absolutní a relativní neplatnost, porušení rozpočtové kázně, dozor, kontrola, soudní přezkumy, civilněprávní a trestní odpovědnost
 • Judikatura 
 • Diskuse 

Přednášející:  JUDr. Miroslav KUBÁNEK 

Právník a odborník ve státní správě. Má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti civilního a správního práva. V současné době působí jako vedoucí kanceláře starosty a tajemníka města. Velmi zkušený lektor s výborným hodnocením a bohatými praktickými poznatky. 

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 23. dubna 2021:

 • na e-mailovou adresu: vondracek@uhlava.cz 
 • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01  Klatovy
 • nebo vyplňte přihlášku on-line na www.uhlava.cz („Přihlášení na kurzy“ nebo přes výběr akce v „Kalendáři akcí“)

Cena pro úředníky územně samosprávných celků (podle Zákona o úřednících) činí Kč 1 300,- bez DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH), pro ostatní účastníky (tj. včetně starostů, místostarostů, zastupitelů apod.) je cena Kč 1 573,- včetně DPH

Vložné uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 23. 4. 2021 na účet číslo:          78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 35. Daňový doklad podepsaný kvalifikovaným elektronickým podpisem obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 23. dubna 2021). 

Další informace, včetně formuláře přihlášky, najdete v přiloženém dokumentu (ke stažení pod tímto článkem).


 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.