Spoluprací k podpoře technického vzdělávání prostřednictvím inteligentních technologií

V roce 2018 jsme realizovali projekt "Spoluprací k podpoře technického vzdělávání prostřednictvím inteligentních technologií" (číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004982).

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí (technické obory a digitální technologie) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Dotace na něj byla získána z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 57. výzvy IROP - Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL).

V rámci projektu bylo pořízeno moderní technické vybavení do dvou učeben ve Vzdělávacím centru Úhlava, o. p. s. Vznikla tak učebna 3D modelování a vizualizace a učebna virtuální reality. Učebny jsou od r. 2019 využívány při technickém vzdělávání dětí i dospělých.

Úhlava, o. p. s. v učebnách pořádá např. výukové programy pro žáky ZŠ i pro dospělé. Ve spolupráci s Fakultou strojní ZČU v Plzni zde probíhá  také část výuky Dětské technické univerzity (viz také tato sekce našich webových stránek). Navštívili jsme Technologický kampus v bavorském Parsberku

Parsberk, téměř osmitisícové  město nedaleko Regensburku, se může svým přístupem ke všem formám vzdělávání stát vzorem i mnohem větším městům v Čechách. 

Důkazem je nedávno vybudovaný vysokoškolský areál (kampus), který zde z iniciativy starosty města vystavěly Technická vysoká škola Deggendorf a Východobavorská technická vysoká škola Regensburg s finanční podporou měst Parsberk a Lupburk. Tento kampus není jediný, v Bavorsku jich je několik a jsou projevem snahy tradičních vysokých škol rozšířit s účastí státu a veřejné správy technické vzdělávání spojené s výzkumem do menších míst a podpořit tak jejich inovační potenciál.

Podpořit zájem dětí a mládeže o technické obory se snaží i Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni, která ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Úhlava organizuje v Klatovech Dětskou technickou univerzitu. Spolu s dalšími partnery ji nabízí i v dalších městech Plzeňského a Karlovarského kraje. Ta je jen prvním krůčkem k širší spolupráci na poli neformálního technického vzdělávání. Proto obě instituce využily nabídky MAS Český les, z. s., navštívit kampus v Parsberku a navázat první kontakt k možné budoucí spolupráci. Reálnost této snahy potvrdila i účast děkana strojní fakulty ZČU Milana Edla, který současně zastává funkci prezidenta sdružení Czech Smart City Cluster.  

Čeští zástupci se během návštěvy nejprve setkali se starostou města Josefa Bauerem, který je následně provedl městem a ukázal prostory kampusu, kde se již setkali se zástupci akademického obce, kteří jim představili, čím se kampus zabývá, jak funguje, jaké má dostupné vybavení a jaké již realizoval projekty. 

Kampus se vedle dlouhodobých a krátkodobých výzkumných projektů zabývá také smluvním výzkumem pro malé a střední podniky, zaměřuje se na  poradenství v oblasti inovačních projektů a pomáhá k rozvoji nově začínajícím podnikům. Tato oblast je společná také pro české aktéry jednání a právě v ní našli společné cíle při diskuzi o možné  budoucí spolupráci. 

Setkání bylo podpořeno z Česko-německého fondu budoucnosti.

Navštívili jsme Technologický kampus v bavorském Parsberku
 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2018 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.