Úhlava o.p.s. | Aktuality   | dokument
Odpadové hospodářství - Projednávání přestupků a další správní činnosti orgánů státní správy v oblasti odpadového hospodářství

Zveme Vás na další akreditované školení na téma Odpadové hospodářství - Projednávání přestupků a další správní činnosti orgánů státní správy v oblasti odpadového hospodářství, s lektorkou JUDr. Hanou Dvořákovou z ministerstva životního prostředí. Akce se bude konat ve čtvrtek 1. 6. 2023 v online formě.

Úhlava, o. p. s., vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem vnitra ČR pod číslem: AK/I-50/2007

si Vás dovoluje pozvat na webinář

Odpadové hospodářství 

Projednávání přestupků a další správní činnosti orgánů státní správy v oblasti odpadového hospodářství

ve čtvrtek 1. června 2023 od 9.00 hodin

(předpokládané ukončení do 14.00 hod.)

PREZENČNĚ - ZRUŠENO

ONLINE formou (živý přenos přes MS Teams) 

Webinář je akreditován MV ČR (průběžné vzdělávání, číslo akreditace: AK/PV-22/2023).

Program prohlubuje znalosti úředníků územních samosprávných celků vykonávajících státní správu v oblasti odpadového hospodářství. Je zaměřený zejména na oblast projednávání přestupků a ukládání správních trestů v této oblasti podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění. Cílem je dát ucelený výklad úpravy správního trestání v odpadovém hospodářství za přestupky podle zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech, v platném znění, č. 542/2021 Sb., o výrobcích s ukončenou životností a č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění. Součástí je i orientace ve vydávání příslušných souhlasů formou rozhodnutí a závazných stanovisek a vyjádření podle správního řádu. 

Program školení:

 • Právní úprava správního trestání – aplikace právní úpravy, subsidiarita správního řádu
 • Příslušnost k projednávání přestupků
 • Postup před zahájením přestupkového řízení (řádné a zákonné provedení kontroly, úkony před zahájení řízení)
 • Přestupkové řízení krok po kroku – zahájení, účastníci řízení, dokazování, vydání rozhodnutí o přestupků
 • Zvláštní druhy řízení o přestupku
 • Postupy po vydání rozhodnutí, odvolací a přezkumné řízení
 • Přehled platných právních předpisů v oblasti nakládání s odpady, obaly a vybranými výrobky s ukončenou životností
 • Přehled povinností jednotlivých subjektů nakládajících s odpady a VUŽ 
 • Skutkové podstaty přestupků v oblasti odpadového hospodářství, jejich specifické znaky apod. na praktických příkladech
 • Judikatura v projednávání přestupků v oblasti odpadového hospodářství 
 • Vydávání rozhodnutí, závazných stanovisek a vyjádření podle správního řádu

Přednášející: JUDr. Hana Dvořáková, MŽP (odbor výkonu státní správy)

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1994 pracuje na Ministerstvu životního prostředí, kde zabezpečuje mimo jiné výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství a podílí se také na přípravě nové legislativy. Lektorskou činnost vyvíjí zejména ve vzdělávacích institucích zaměřených na vzdělávání osob působících v obecní či krajské samosprávě a státní správě. Je zkušebním komisařem pro zvláštní část zkoušky odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v hospodaření s odpady a nakládání s obaly.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.

V případě zájmu o účast odešlete, prosím, vyplněnou přihlášku nejpozději do 30. 5. 2023:

 • na e-mailovou adresu: hola@uhlava.cz
 • nebo na poštovní adresu: Úhlava, o. p. s., Plánická 174, 339 01 Klatovy
 • nebo vyplňte přihlášku on-line na webových stránkách Úhlava, o.p.s. (zde

Cena webináře: 

 • Kč 1 500,- - cena pro úředníky územně samosprávných celků (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty osvobozena od DPH) 
 • Kč 1 815,- - cena pro ostatní účastníky (např. starostové, místostarostové, zastupitelé, obchodní společnosti, OSVČ) (= Kč 1 500 + DPH 21%)

Účastnický poplatek v příslušné výši uhraďte, prosím, bankovním převodem nejpozději do 30. 5. 2023 na účet číslo: 78-2773710257/0100, variabilní symbol: IČ organizace, specifický symbol: 49 (v případě webináře). Daňový doklad (vyúčtovací fakturu) obdržíte po uskutečnění školení prostřednictvím datové schránky či e-mailem. V ceně je zahrnuto poskytnutí studijních materiálů a v případě semináře také občerstvení.

Daňový doklad obdržíte po uskutečnění školení e-mailem (obce prostřednictvím datové schránky). 

Internetový odkaz pro připojení se k přednášce, spolu se studijním materiály, Vám zašleme po připsání Vaší platby na náš účet (nejdříve však 30. 5. 2023). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Chcete dostávat novinky?
Zaregistrujte se:


Úhlava o.p.s. - www.uhlava.cz

 
Úhlava o.p.s.
 
© 2016 - 2022 Úhlava o.p.s. | design: Hanja.eu | © web: CompAct IT s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
/* PRO SEZNAM START*/ /* PRO SEZNAM END */